Contact

06 2357157006 23571570

Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussende therapeut van Centrum Eikenhof en de cliënt.

 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeftafgesprokenvoor een vervolggesprek, is er sprake van eenbehandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordtop schrift vastgelegden door de therapeut en cliënt(en) ondertekend.
 2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
  a. De therapeut en decliënt gaaneen relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhoudingtherapeut –cliënt.
  b. De behandeling heeftbetrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag enbehandeldoelen.Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandighedenworden beëindigd: a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meernodig zijn;
  b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk, of via email dat hij geen sessiesmeer wiltafspreken;
  c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessiesmeer te zullen geven;
  i. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uitdeze behandelings-overeenkomst of aan afspraken die gedurende desessies zijn gemaakt tussen cliënt en detherapeut;
  j. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiekvan de cliënt en de competentievan de therapeut, de therapeutniet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan deorde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken isvoor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie,tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt;
 5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie eenbedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent contant desessie afof via een bankoverschrijving, zoals gezamenlijk is afgesproken.
 6. In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de minimumtijd voor sessies een uur en maximaal anderhalf uur. Deze tijd geldt ook voorEMDR sessies.
 7. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak eennieuwe overeenkomstvan kracht met mogelijk een ander uurtarief.
 8. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur / tweewerkdagen van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt dekosten voor deze gemiste sessie in rekeningwanneer cliënt zich niettijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldtookwanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt opafgesproken tijd en dag.Indien de cliënt niet tijdig heeft afgemeld zullen de kosten worden berekend die niet declarabel zijn bij de ziektekostenverzekeraar.
 9. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessiesen andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kanworden ingezien. Tegen betaling van 10ct per pagina wordt (een deel van) hetdossier gekopieerd.
 10. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliëntworden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (o.a. artsen enandere therapeuten) overhandigdof medegedeeld.
 11. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportageverlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor eenfactuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegenhet in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.
 12. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging V.B.A.G. (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen).De regels van deze beroepsvereniging zijn op detherapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bijdeze beroepsvereniging melden (e-mailadres)De therapeut isdaarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg(RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollegewww.tcz.nu
 13. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van degastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geenalcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van detherapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm vanmishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangiftebij depolitie worden gedaan.
 14. Centrum Eikenhof (c.q. Yvonne J.M. Hof-Brouwers) is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan weldoordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in psychosociale/medische dossiers aanarts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 15. Centrum Eikenhof (c.q. Yvonne J.M. Hof-Brouwers)is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aaneigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Moerstraatsebaan 182 te Bergen op Zoom, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.